Lindehøjs Venner
Stiftet den 11. februar 1985
Vedtægter

§1.
Foreningens formål er at arbejde for beboerne på Lindehøj både økonomisk og aktivt.
§2.
Alle kan optages som medlemmer uanset alder. Tilmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, eller Sekretariatet på Lindehøj.
§3.
Medlemmer af ”Lindehøjs Venner”, der beviseligt modarbejder foreningens interesser udadtil, har bestyrelsen bemyndigelse til at slette, men skal ved førstkommende generalforsamling forelægge sagen, hvor vedkommende selv må møde op til sagens afgørelse.
§4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, uanset antallet af fremmødte. Der afholdes generalforsamling én gang årligt, nemlig i første halvdel af januar. Bekendtgørelse sker i Lindebladet, sidste nr. før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skrifteligt til formanden senest 5 dage forud.
§5.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10% af medlemmerne skriftligt fremsender begæring herom. Disse medlemmer har mødepligt ved generalforsamlingen.
§6.
Bestyrelsen består af formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem vælges af beboere/pårørende. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for to år ad gangen. Formanden, et bestyrelsesmedlem og revisor vælges i ulige år. Kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år. To bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
§7.
Kassereren er ansvarlig for kassens midler. Beløb over 1000 kr. skal indsættes i bank eller sparrekasse og kan kun hæves med formandens sanktion. Regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen i revideret stand.
§8.
Medlemskort skal medbringes ved foreningens møder og fester. Partipolitisk propaganda må ikke finde sted ved foreningens møder og generalforsamling.
§9.
Ophævelse af foreningen kan kun besluttes ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 50% af de medlemmer, der er mødt, stemmer herfor. I så tilfælde skal kassens midler overdrages til velgørende formål for beboerne på Lindehøj.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. januar 2019 

Adresse

Nørrebakken 1
8700 Horsens

Kantakt

Formand: Jim Heller Damgaard
Email: Tryk her for at skrive Mobil:: +45 42 43 11 33