Vedtægter for Centerrådet
på Lindehøj

§ 1 Formål

Centerrådet skal sikre brugernes interesser og indflydelse i forhold til centrets aktiviteter og fælleslokaler.§ 2 Centerrådets sammensætning

1. Centerrådet består af 5 eller 7 medlemmer.
Såfremt der til centret findes plejeboliger, kan beboer- og pårørenderådet udpege 1 medlem til centerrådet. Hvis der ikke er etableret beboer-pårørenderåd, kan beboere og pårørende udpege/vælge en person til at repræsentere dem i Centerrådet.
2. Opstillings- og stemmeberettigede er pensionister, og borgere over 60 år i Horsens Kommune
3. En aktivitetsmedarbejder fra Centret deltager i møderne uden stemmeret.
4. Såfremt der er ansat flere aktivitetsmedarbejdere, så udpeges en repræsentant til centerrådet af den pågældendes leder.
5. Aktivitetslederen deltager efter behov.


§ 3 Valg til Centerråd

Valg af centerråd sker for 2 år ad gangen. Ved første valg vælges 1 formand og 4 eller 6 centerrådsmedlemmer + 2 suppleanter. Ved næste valg er 2 medlemmer + formand på valg for 2 år. Herefter vælges 2 eller 4 medlemmer i lige år og 2 medlemmer +formand i ulige år.

Hvis et medlem af centerrådet afgår i valgperioden, indtræder en suppleant for den resterende valgperiode. Valg til suppleanter gælder for 1 år. De kandidater, der ikke er valgt, er suppleanter i rækkefølge efter stemmer.

Hvis formanden afgår i valgperioden, så konstitueres næstformanden som formand indtil næste årsmøde.


§ 4 Årsmøde

Dagsorden for centerrådets årsmøde:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning ved centerrådsformanden.
4. Regnskab
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden årsmødet.
6. Valg til centerråd.
A) Formand ulige år
B) 2 centerrådsmedlemmer ulige år, 2 eller 4 centerrådsmedlemmer lige år.
2 centerrådssuppleanter vælges for 1 år.
(De kandidater, der ikke er valgt, er suppleanter i rækkefølge efter stemmer.)
C) 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år.
7. Eventuelt.

Der kan på årsmødet foreslås kandidater til valg af formand/centerrådsmedlemmer.

Almindeligt årsmøde:
Centerrådet holder årsmøde i januar kvartal. Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i fælleslokalerne og evt. ved annoncering.

Ekstraordinært årsmøde:
Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde såfremt formanden eller mindst 3 centerrådsmedlemmer eller mindst 15 brugere, med deres underskrift ønsker dette. Et ønske om ekstraordinært årsmøde skal ledsages af en skriftlig begrundelse. Formanden skal herefter indkalde til det ekstraordinære årsmøde med mindst 14 dages varsel.


§ 5 Arbejdsform
1. På det første møde efter årsmødet konstituerer centerrådet sig med
- næstformand
- kasserer
- sekretær


2. Centerrådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives rådets mødehyppighed, regler for indkaldelse, referater og øvrige regler for centerrådets arbejdsform.

3. Dagsorden og referater fra centerrådets møder skal være offentligt tilgængelige. Kopi af referater sendes til aktivitetslederen.

4. Centerrådet kan oprette udvalg efter behov. Brugere udenfor rådet og medarbejdere kan indgå i udvalget.


§ 6 Kompetence

1. Centerrådet skal til enhver tid respektere gældende love og regler.

2. Centerrådet kan ikke forpligte kommunen i forhold til centerrådets arbejde.

3. Centerrådet er regnskabsansvarlig for evt. kommunale tilskud og andre bidrag fra legater, fonde eller private. Det reviderede regnskab skal fremsendes til aktivitetslederen efter årsmødets afholdelse.

4. Centerrådet skal orienteres om:
· generelle personaleforhold og øvrige forhold der vedrører aktivitetsområdet.

5. Centerrådet er medbestemmende om:
· ansættelse af fast personale i aktivitetsafdelingen - bilag 1
· indretning i centret
· planlægning af de åbne tilbud
· information om centrets tilbud
· åbningstider og tilbud i centrets café
· budget for aktiviteter.
· regler for brug af fælleslokaler


6. Centerrådet træffer beslutninger om:
· anvendelse af egne midler
· samarbejde med ældreorganisationer§ 7 Samarbejde

1. Den aktivitetsmedarbejder, der er tilknyttet centerrådet har som opgave at være bindeled til resten af aktivitetscentret.

2. Centerrådet skal sammen med personalet i aktivitetscentret sikre, at der sker gensidig orientering og at fælles opgaver koordineres.


§ 8 Ikrafttræden


Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved godkendelse i byrådet.§ 9 Nedlæggelse af centerråd.

Ved ophør af centerrådets virke skal dets formue overføres til et andet af byrådet godkendt formål inden for ældreområdet i Horsens Kommune.Bilag 1
Ansættelse af aktivitetsmedarbejdere

1. Centerrådet kan vælge 1-2 repræsentanter til at deltage ved ansættelse i faste stillinger i aktivitetscentret.
Ansættelsesproceduren følger den til enhver tid gældende procedure for
Horsens Kommune.

2. Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb skal repræsentanterne gennemlæse samtlige kvalificerede ansøgninger. På det grundlag indstiller centerrådsrepræsentanterne, hvilke ansøgere der ønskes til ansættelsessamtale.

3. Centerrådsrepræsentanterne deltager i ansættelsessamtalerne. Det
samlede ansættelsesudvalg afgiver indstilling om ansættelse til den,
der har ansættelseskompetencen.

4. Der er tavshedspligt i forhold til alle personlige oplysninger om ansøgerne - bilag 3


Bilag 2

Kompetence
Centerrådets kompetence inddeles i 3 niveauer:

A. - Orienteringsret
B. - Medbestemmelsesret
C. - Beslutningsret

ad A - Orienteringsret betyder, at der skal orienteres om trufne
beslutninger.

ad B - Medbestemmelsesret betyder, at sagen skal drøftes med
rådet før beslutning træffes.

ad C - Beslutningsret betyder at rådet selv træffer beslutninger.Bilag 3

Tavshedspligt.
Som medlem af centerrådet har man tavshedspligt med hensyn til de forhold, som man i medfør heraf bliver bekendt med, og efter tilsvarende regler som er gældende for Horsens Kommunes ansatte personale.
Denne tavshedspligt ophører ikke ved udtræden af rådet.

Forvaltningslovens § 27:

Stk. 3. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil.

Stk. 4. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 2, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 3, finder straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f[1] tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg.


[1] § 152. Den som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Adresse

Nørrebakken 1
8700 Horsens

Kantakt

Formand: Jim Heller Damgaard
Email: Tryk her for at skrive Mobil:: +45 42 43 11 33